De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze website ligt bij de auteur.  De inhoud weerspiegelt niet noodzakelijk de opinie van de Europese Unie. Noch het EASME noch de Europese Commissie zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie hierin.

Aansprakelijkheid


Dit is een website die is opgezet door Test-Aankoop.

Test-Aankoop besteedt erg veel zorg aan de inhoud van de verspreide informatie. De verbruikersunie biedt echter geen enkele garantie dat de informatie op deze site exact, volledig en betrouwbaar is, en dat ze wordt bijgewerkt. 

Test-Aankoop is in geen geval aansprakelijk voor onderbrekingen van de diensten die de verbruikersunie via de website aanbiedt, en de gevolgen die daaruit voor de gebruiker en elke derde kunnen voortvloeien. 

Test-Aankoop is niet aansprakelijk voor gelijk welke schade, of tijdelijk of permanent incident die de gegevens of de hardware van de gebruiker zouden ondervinden, terwijl die laatste naar de website surft of doorheen de pagina's ervan bladert, of meer algemeen tijdens de doorgifte van de bestanden en de computerprogramma's waarmee op zijn ontvangstapparatuur de website wordt samengesteld. In het bijzonder is Test-Aankoop niet aansprakelijk voor de eventuele doorgifte van virussenvia zijn website. 

Test-Aankoop is niet aansprakelijk voor de schade die zou kunnen volgen uit het ongeoorloofd binnendringen in zijn informaticasystemen en/of hetfrauduleus gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. Test-Aankoop wijst iedere aansprakelijkheid af, onder andere voor de plundering van gegevens die uit een inbraak in zijn informaticasystemen zou kunnen volgen. Test-Aankoop wendt echter de nodige middelen aan om ongeoorloofde inbraken te voorkomen. 

Geen enkele werkingsfout kan tot enige vorm van financiële compensatie leiden. 

In het kader van het forum/de blog kan Test-Aankoop, rekening houdend met de kenmerken van het internet, voor geen enkele schade, aanpassing of ongeoorloofde reproductie van de bijdragen aansprakelijk worden gehouden. Elke gebruiker moet de nodige technische middelen aanwenden om de integriteit van zijn bijdragen te bewaren. 

Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid en de geheimhouding van zijn wachtwoord. Ook is hij aansprakelijk voor elke gebruik via zijn gebruikersaccount dat de voorwaarden van en wettelijke bepalingen over de website omzeilt. 

Bij oneigenlijk gebruik van zijn account moet de gebruiker de Meldingsprocedure aanwenden. 

Het is mogelijk dat www.test-aankoop.be een hyperlink aanlegt naar een andere website die voor de gebruiker 
interessant zou kunnen zijn. Deze hyperlink is echter louter informatief. Test-Aankoop is niet aansprakelijk voor de inhoud van die website, noch waarvoor die zou kunnen worden gebruikt.

Privé-leven

Wij respecteren en beschermen nauwgezet uw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze organisatie stelt en kunnen u verzekeren dat de ons toevertrouwde persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en met de grootste omzichtigheid behandeld worden. Wij respecteren de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals onder meer gewijzigd bij wet van 11 maart 2003, overeenkomstig de Europese richtlijn van 12 juli 2002.

Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in onze databanken en worden aangewend om u de gevraagde producten, diensten of informatie te verschaffen alsmede u te informeren over onze activiteiten. Deze gegevens kunnen tevens geraadpleegd worden door of overgemaakt worden aan onze partners:

  • Teneinde deze laatsten toe te laten uw hoedanigheid van abonnee te verifiëren wanneer deze hoedanigheid in het kader van ons voordelenpakket recht geeft op bepaalde voordelen.
  • Teneinde onze partners toe te laten uw verzoek af te ronden, onder andere in het kader van de overgang naar een nieuwe verlener van producten of diensten.

Met uitzondering van uw postadres en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, zullen uw persoonsgegevens niet aan derden worden overgemaakt voor commerciële doeleinden. Indien u niet wenst dat uw postadres overgemaakt wordt aan derden, dan kunt u zich hiertegen verzetten hetzij op het ogenblik dat u zich inschrijft hetzij op elk ogenblik middels uw recht tot verbetering van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens is de consumentenvereniging Test-Aankoop, Hollandstraat 13 te 1060 Brussel. U hebt toegang tot uw persoonlijke gegevens teneinde verbeteringen aan te brengen, gegevens te verwijderen, of om uw opties inzake direct marketing te wijzigen - en dat allemaal gratis. Het volstaat ons te dien einde schriftelijk te contacteren hetzij op bovenvermeld adres, hetzij via onze contactpagina

Bijkomende inlichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen worden bekomen bij het openbaar register gehouden door de Commissie voor de persoonlijke levenssfeer – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, tel: 02 274 48 00 of via e-mail commission@privacycommission.be.